Investeringsplan: wat en waarom?

Met ingang van 2020 publiceert Coteq Netbeheer iedere twee jaar een investeringsplan. Het investeringsplan kijkt telkens tien jaar vooruit en informeert u over de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet van Coteq. Het beschrijft wat we als netbeheerder ondernemen om onze energievoorziening geschikt te maken en te houden voor (duurzame) energie.

Duurzame energie-infrastructuur
We willen dat onze klanten ook in de toekomst kunnen rekenen op een veilige, betrouwbare, betaalbare en steeds duurzamer wordende energie-infrastructuur. Onze organisatie staat voor excellent netbeheer en behoort al jaren tot de regionale netbeheerders met de hoogste betrouwbaarheid. We realiseren dit door slim te investeren in de kwaliteit van ons netwerk en door onze dienstverlening te blijven aanpassen aan de externe behoefte. Door middel van het investeringsplan 2020 (IP2020) geven we inzicht in de te verwachte ontwikkelingen in de energietransitie en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

De energietransitie en de impact
De energiewereld is in transitie. Het Klimaatakkoord bevat afspraken waarmee we in Nederland de uitstoot van broeikasgassen met elkaar gaan verminderen. Zo komt in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Denk hierbij aan het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens, elektrisch rijden en de overstap naar aardgasvrij verwarmen. Deze beoogde energietransitie heeft een grote impact op het gas- en energienet.

De rol van Coteq in de transitie
Coteq speelt een actieve rol in het verduurzamen van de energievoorziening in het oosten van Nederland. Onze netwerken zijn bovendien cruciaal in de energietransitie. Zo vraagt de toenemende opwek van duurzame energie om een vergroting in de capaciteit van onze elektriciteitsnetten. Het bestaande gasnetwerk speelt daarnaast een belangrijke rol in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem, waarbij bijvoorbeeld de invoedcapaciteit voor groen gas gaat stijgen en de netten in de toekomst voor waterstof kunnen worden gebruikt.

De rol van het investeringsplan
We brengen de behoefte, de toekomstige vraag en het aanbod in kaart, waarop we onze beoogde investeringen in het IP2020 baseren. We hebben hiermee uiteindelijk het doel om de beleidsdoelstellingen en afspraken te realiseren die in het Klimaatakkoord en afspraken met gemeenten zijn vastgelegd. We nemen in het investeringsplan bovendien de benodigde inspanningen mee om de conditie van ons net op peil te kunnen houden.

Wettelijke verplichting
Het opstellen van het investeringsplan in deze nieuwe vorm vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie is aangebracht. Voorheen gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het investeringsplan vervangt het KCD.

Toetsing en consultatie
Niet alleen de titel van het document is veranderd. De wet vraagt een grotere mate van detail van het investeringsplan en regelt ook dat de ACM het toetst. Daarnaast hebben we het ontwerpinvesteringsplan in 2020 voor het eerst ter consultatie aangeboden. In de versie die wij vervolgens aan de ACM hebben aangeboden, zijn de zienswijzen die uit de consultatie voortkomen als bijlage toegevoegd. Na toetsing door de ACM hebben we op 1 oktober het IP2020 definitief vastgesteld.

Coronavirus en het investeringsplan
Het coronavirus heeft veel impact op de economie en brengt onzekerheden met zich mee, ook ten aanzien van de investeringen zoals benoemd in ons investeringsplan. Dit soort factoren kunnen ertoe leiden dat een investering vertraging oploopt, moet worden aangepast of bij nader inzien niet doorgaat. Dit laat zich helaas niet voorspellen De gebruikte data in het plan is van eind 2019, begin 2020. Dit betekent dat we nog geen rekening hebben kunnen houden met de mogelijke gevolgen van het coronavirus op vraag en aanbod van (duurzame) energie. Desondanks stellen wij alles in het werk om de doelstellingen te behalen binnen de mogelijkheden die er zijn.

Transparant investeren
De consultatie vond plaats van 1 mei tot 1 juni en bood de mogelijkheid om op de voorgenomen investeringen te reageren. We kijken ernaar uit om samen met u en andere belanghebbenden verder te werken aan ruimtelijke vraagstukken en het inpassen van duurzame energie.

U kunt momenteel geen zienswijzen meer indienen voor het investeringsplan 2020. Op 1 juli 2020 hebben we het plan ter consultatie aangeboden en op 1 oktober hebben we het definitief vastgesteld.

Meer informatie
Bekijk de veelgestelde vragen op de website van Netbeheer Nederland of neem contact met ons op voor meer informatie.

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland, waaronder Coteq.